Skip to content

Masih koji dolazi: u znaku ‘sedam’

  • by

Mnogo puta u Kur’anu vidimo da Allah koristi cikluse u sedam. Na primjer, sura at-Talaq (Sura 65 – Razvod) navodi

Allah je sedam nebesa i isto toliko zemalja stvorio; Njegovo naređenje na sve se njih odnosi, a nek znate da je Allah kadar sve i da Allah znanjem Svojim sve obuhvaća.(Sura at-Talak 65:12)

I sura An-Naba (Sura 78 – Vijesti) kaže

I (zar nismo) iznad vas sedam silnih sazdali, (Surah An-Naba 78:12)

Ne treba nas onda iznenaditi da je vrijeme dolaska Mesiha također dato u sedam, kao što vidimo u nastavku.

Dok smo istraživali poslanike, naučili smo da, iako su ponekad bili odvojeni jedni od drugih stotinama godina – tako da nisu mogli ljudski uskladiti svoja proročanstva jedno s drugim – ipak su njihova proročanstva razvila središnju temu dolazećeg Mesiha (= Hriste). Mi vidio da je prorok Isaija (savs) koristio znak grane sa panja, a zatim je prorok Zaharija (savs) prorekao da je ovo Ogranak bi imao ime hebrejsko ime Yhowshuwa, što je na grčkom bilo Iesous, koji je Isus na engleskom i Je na arapskom. Da, samo ime Masiha (= Hriste) je prorečeno 500 godina prije nego što je Isa al Mesih – Isus (a.s.) – ikada živio. Ovo proročanstvo je zapisano u Knjizi Jevreja, (ne u Indžilu), koju Jevreji još uvek čitaju i prihvataju – ali ne razumeju.

Prorok Daniel

Sada dolazimo do proroka Danijela (savs). Živio je u izgnanstvu u Babilonu i bio je moćan službenik u vavilonskoj i perzijskoj vladama – kao i prorok. Vremenska linija ispod pokazuje gdje je živio prorok Daniel (a.s.) u historiji poslanika.

 The Prophets Daniel & Nehemiah shown in timeline with other prophets of Zabur

Proroci Daniel i Nehemija prikazani u vremenskoj liniji sa drugim Zaburovim prorocima

U svojoj knjizi, Poslanik Danijel (savs), prima poruku od anđela Džabrila (Džabrila). Danijel i Marija, Isusova majka (Isa – a.s.), jedini su u cijeloj Bibliji (al kitab) imati poruke od Gabrijela. Stoga bismo trebali obratiti posebnu pažnju na ovu poruku. Anđeo Džabril (Džabril) mu je rekao:

 Gabrijel … dođe mi tada u brzu letu onaj čovjek u vrijeme večernje žrtve…. popriča sa mnom, i reče, “Sedamdeset puta po sedam godina određeno je narodu tvom i svetom gradu tvom da se zaustavi prijestup, da se dokinu grijesi, da se okaje opačina, da se uvede pravednost vječna, da se zapečate ukazanje i proročanstvo i da se pomaže mjesto nadasve sveto.

“Zato znaj i razumij da će od izdavanja naredbe da se obnovi i ponovo sagradi Jerusalem pa do vladara Pomazanika proći sedam puta po sedam godina, a šezdeset i dva puta po sedam godina opet će se graditi, s ulicama i opkopom, čak i u vrijeme nevolje. Onda će poslije šezdeset i dva puta po sedam godina Pomazanik odsječen biti i neće imati nikog, a narod vladara koji treba doći uništit će grad i svetište. I kraj će njegov doći kao poplava; baš do kraja bit će rat; pustošenja su određena. (Danilo 9:21-26)

Vidimo da je ovo proročanstvo o dolasku ‘Pomazanika’ (= Krist = Masih kao što smo vidjeli OVDJE). Anđeo Gabrijel je dao raspored kada je Masih trebao doći. Gabrijel je rekao da će doći do odbrojavanja koje će početi ‘izdavanjem dekreta o obnovi i obnovi Jerusalima’. Iako je Danijel dobio ovu poruku (oko 537. godine pne), on nije doživio početak ovog odbrojavanja.

Izdavanje dekreta o obnovi i obnovi Jerusalima

U stvari i jeste Nehemija, koji je živio skoro stotinu godina nakon Danijela (savs), koji je vidio početak ovog odbrojavanja. Bio je peharnik persijskog cara Artakserksa i tako je živio u Suzi koja se nalazi u današnjem Iranu. Pogledajte kada je živio u vremenskoj liniji iznad. On nam to govori u svojoj knjizi

U mjesecu nisanu, dvadesete godine kraljevanja Artašaštova, … Kralj mi reče: “Što ti je?”

A ja se pomolih Bogu nebeskom, i odgovorih kralju: “Ako je kralju drago, i ako je sluga tvoj blagonaklonost kod tebe stekao, pošalji me u Jehudu, u grad u kojem su grobnice očeva mojih, da je obnovim.”…

I još rekoh kralju: „… i pismo Asafu, čuvaru šume kraljeve, da mi dadne drvo da napravim grede za kapije na
utvrdi koja je kraj hrama, za gradski bedem i za kuću koju ću zaposjesti.” I kralj mi to dade, jer dobrostiva ruka Boga moga nada mnom bješe. Potom dođoh upraviteljima s onu stranu Rijeke te im dadoh pisma…

Tako dođoh u Jerusalem, … (Nehemija 2:1-11)

Ovo bilježi “izdanje dekreta o obnovi i ponovnoj izgradnji Jerusalima” za koji je Daniel prorekao da će jednog dana doći. A vidimo da se to dogodilo 20. godine perzijskog cara Artakserksa, koji je u istoriji dobro poznat po tome što je svoju vladavinu započeo 465. godine prije Krista. Tako bi njegova 20. godina stavila ovaj dekret u 444. pne. Gabrijel je poslao poruku proroku Danielu (savs) i dao znak za početak odbrojavanja. Gotovo stotinu godina kasnije, perzijski car, ne znajući za ovo Danielovo proročanstvo, izdaje ovaj dekret – pokrećući napisano odbrojavanje koje će donijeti Pomazanika – Masiha.

Misteriozne Sedmice

Gabrijelova poruka data proroku Danijelu je naznačila da će za to biti potrebno „sedam ‘sedam’ i šezdeset i dve ‘sedamice’” i tada će se Masih otkriti. Dakle, šta je ‘sedam’? U Musaovom Tauratu (savs) postojao je ciklus od sedam godina. Svake 7. godine zemlja je trebalo da se odmori od poljoprivrede kako bi tlo nadoknadilo hranjive tvari. Dakle, ‘sedam’ je ciklus od 7 godina. Imajući to u vidu vidimo da bi od donošenja uredbe odbrojavanje išlo iz dva dela. Prvi dio je bio ‘sedam sedmica’ ili sedam sedmogodišnjih perioda. Ovo, 7*7=7 godina, bilo je vrijeme potrebno za obnovu Jerusalima. Nakon toga su uslijedile šezdeset dvije sedam, tako da je ukupno odbrojavanje bilo 49*7 + 7*62 = 7 godine. Drugim riječima, od izdavanja Artakserksovog dekreta prošlo je 483 godine dok se Masih nije otkrio.

Godina od 360 dana

Moramo napraviti jedno malo podešavanje kalendara. Kao i mnogi narodi u drevnim vremenima, proroci su koristili dužinu godine od 360 dana. Postoje različiti načini da se odredi dužina ‘godine’ u kalendaru. Zapadni (zasnovano na solarnoj revoluciji) traje 365.24 dana, a muslimanski 354 dana (na osnovu mjesečevih ciklusa), a onaj koji je Daniel koristio bio je na pola puta i dugačak je 360 ​​dana. Dakle, 483 ‘360-dnevne’ godine je 483*360/365.24 = 476 solarnih godina.

Dolazak Mesiha predviđen je za godinu

Sa ovim podacima možemo izračunati kada je Mesih trebao doći. Preći ćemo iz ere ‘pne’ u eru ‘AD’ i postoji samo 1 godina od 1. pne – 1. n. e. (Ne postoji ‘nulta’ godina). Informacije za ovu kalkulaciju sažete su u tabeli

Početak godine 444. pne (20th godina Artakserksa)
Dužina vremena 476 solarnih godina
Očekivani dolazak u zapadnom kalendaru (-444 + 476 + 1) (‘+1’ jer ne postoji 0 AD) = 33
Očekivana godina 33 AD

Isus iz Nazareta došao je u Jeruzalem jašući na magarcu u onome što je postalo dobro poznato slavlje Palm nedjelja. Tog dana se oglasio i ujahao u Jerusalim kao njihov Masih. Godina je bila 33 AD.

Poslanike Danijela i Nehemiju, iako se nisu poznavali pošto su živjeli 100 godina razmaka, Allah je koordinirao da prime proročanstva i pokrenu odbrojavanje koje će otkriti Mesih. I oko 570 godina nakon što je prorok Danijel primio poruku od Gabrijela, Isa je ušao u Jerusalim kao Masih. To je vrlo izvanredno proročanstvo i precizno ispunjenje. Zajedno sa predviđanjem imena Masiha koje je dao prorok Zaharija, ovi poslanici čine zaista nevjerovatnu grupu predskazanja tako da svi oni koji žele znati mogu vidjeti kako se Allahov plan odvija.

Ali ako su ova Zaburova proročanstva tako izvanredna, i zapisana su u jevrejskoj knjizi – ne u Indžilu – zašto Jevreji ne prihvataju Isaa kao Mesiha? Unutra je njihovo knjiga! Trebalo bi biti očigledno što mislimo, posebno sa ovako preciznim i izuzetno ispunjenim predviđanjima. To je u razumijevanju zašto Jevreji ne prihvataju Isaa kao Masiha da saznajemo još neke izvanredne stvari o dolasku ovoga kojeg su proricali proroci. Ovo pitanje gledamo u sljedeći članak.

Download PDF of all the Signs from Al Kitab as a book

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *