Skip to content
Home » Pentekost – Pomagač dolazi da da Moć i Vođenje

Pentekost – Pomagač dolazi da da Moć i Vođenje

Sura Al-Balad (Sura 90 – Grad) odnosi se na svjedoka iz cijelog grada, a Sura En-Nasr (Sura 110 – Božanska podrška) predviđa mnoštvo ljudi koji dolaze na istinsko obožavanje Boga.

Kunem se gradom ovim;- a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom;- (Sura Al-Balad 90:1-2)

Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu, i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze, ti veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao. (Sura En-Nasr 110: 1-3)

Tačno pedeset dana nakon uskrsnuća Isa al Mesiha sallallahu alejhi ve sellem, vizija zarobljena u suri Al-Balad i suri An-Nast se ostvarila. Grad je bio Jerusalim, a učenici Isa al Masiha bili su slobodni ljudi koji su bili svjedoci tog grada, ali je Duh Gospodnji koji se kretao među gomilom u tom gradu uzrokovao slavlje, pohvale i oprost. Taj dan možemo doživjeti i mi danas, što učimo dok razumijevamo historiju ovog jedinstvenog dana.

Poslanik Isa al Mesih as je bio razapet na Pashu ali onda uskrsnuo iz mrtvih naredne nedjelje. Ovom pobjedom nad smrću on sada nudi dar života svakome ko će ga primiti. Nakon što je bio sa svojim učenicima 40 dana, kako bi bili sigurni u njegovo vaskrsenje, tada se popeo na nebo. Ali prije nego što je uzašao dao je ove upute:

“Data mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Zato idite i načinite od svih naroda učenike, umačući ih u vodu u ime Oca i Sina i Duha Svetoga,  i podučavajući ih da vrše sve što sam ja vama zapovjedio. Evo, ja sam s vama uvijek, do kraja vremena.” (Matej 28:19-20)

Obećao je da će uvijek biti s njima, ali ih je ubrzo nakon toga napustio kada je uzašao na nebo. Kako je mogao i dalje biti s njima (a i sa nama) nakon što je uzašao?

Odgovor dolazi u onome što se dogodilo nešto kasnije. Na večeri neposredno pre hapšenja obećao je dolazak Pomagača. Pedeset dana nakon njegovog vaskrsenja (i 10 dana nakon njegovog vaznesenja) ovo obećanje je ispunjeno. Ovaj dan se zove Dan Pedesetnice ili nedjelja Duhova. Slavi izuzetan dan, ali nije samo šta dogodilo tog dana, ali kada i zašto dogodilo se da otkriva Allahov znak i moćan dar za vas.

Šta se desilo na Pedesetnicu

Kompletni događaji su zabilježeni u Knjiga Djela apostolskih, 2. poglavlje Biblije. Tog dana, Sveti Duh Božiji je sišao na prve sljedbenike Isa al Mesiha sallallahu alejhi ve sellem i oni su počeli glasno govoriti na jezicima iz cijelog svijeta. To je izazvalo takav metež da su hiljade ljudi koji su tada bili u Jerusalimu izašli da vide šta se dešava. Pred okupljenim mnoštvom Petar je izgovorio prvu evanđelsku poruku i ‘tri hiljade im se toga dana dodalo’ (Djela 2). Broj sljedbenika jevanđelja raste od te nedjelje na Duhove.

Ovaj sažetak Pedesetnice nije potpun. Jer, baš kao i drugi prorokovi događaji, Pedesetnica se dogodila istog dana kao Festival koji je započeo Tauratom u vrijeme Poslanika Muse a.s.

Pedesetnica iz Musaovog Taurata

Musa as (1500 pne) ustanovio je nekoliko festivala koji će se slaviti tokom godine. Pesah je bio prvi praznik jevrejske godine. Isa je bio razapet na praznik Pashe. Tačan trenutak njegove smrti na žrtvu pashalne jaganjade je znak za nas.

Drugi festival je bio praznik Firstfruits, I vidjeli smo kako je Poslanik odgajan na dan ovog praznika. Pošto se njegovo uskrsnuće dogodilo na ‘Prvi plodovi’, bilo je obećanje da će naše uskrsnuće uslijediti za sve one koji mu veruju. Njegovo uskrsnuće je ‘prvina’, baš kao što je ime festivala proreklo.

Tačno 50 dana nakon nedjelje ‘prvih plodova’ Taurat je zahtijevao od Jevreja da slave Duhova (‘Pente’ za 50). Prvo se zvao Praznik sedmica pošto se računao sa sedam sedmica. Jevreji su slavili Praznik sedmica 1500 godina u vrijeme proroka Isa al Mesiha sallallahu alejhi ve sellem.  Razlog zašto je bilo ljudi iz cijelog svijeta da čuju Petrovu poruku tog dana kada je Duh Sveti sišao u Jerusalim bio je upravo zato što su bili tamo da proslave Pedesetnicu Taurata.. Danas Jevreji nastavljaju da slave Pedesetnicu, ali je nazivaju Shavuot.

Čitamo u Tauratu kako Praznik sedmica trebalo je proslaviti:

Odbrojte pedeset dana do dana poslije sedme subote, onda novu žitnu žrtvu Jahvi prinesite. Donesite iz prebivališta svojih dva hljeba napravljena od dvije desetine efe, za žrtvu zamašnicu; neka oni budu od najboljeg brašna pečenog s kvasom kao prvine Jahvi. (Levitska 23:16-17)

Preciznost Pedesetnice: Allahov znak

Postoji precizan trenutak Pedesetnice kada je Sveti Duh sišao na ljude pošto se to dogodilo na dan Istog dana kao praznik sedmica (ili Pedesetnica) Taurata. The raspeće Isa al Masiha na Pashu, njegov vaskrsenje koje se događa na Festivalu prvih plodova, i ovaj dolazak Duha Svetoga na Praznik sedmica, su jasni znakovi za nas od Allaha. Uz toliko dana u godini, zašto bi se raspeće, vaskrsenje, a potom i dolazak Svetog Duha dešavali baš svakog dana tri proljetna praznika Taurata, osim ako bi nam ovo trebalo pokazati Njegov plan?

Events of the Injil occurred precisely on the three Spring Festivals of the Taurat

Događaji Indžila desili su se upravo na tri proljetna praznika Taurata

Pentekost: Pomoćnik daje Novu Moć

Objašnjavajući znakove dolaska Svetog Duha, Petar je ukazao na proročanstvo proroka Joila koje predviđa da će se jednog dana Duh Božji izliti na sve narode. Događaji tog dana Pedesetnice ispunili su proročanstvo.

Vidjeli smo kako su nam proroci otkrili priroda naše duhovne žeđi koja nas vodi u grijeh. Proroci su takođe predvideli dolazak a Novi savez u kojem će Zakon biti zapisan u našim srcima, ne samo na kamenim pločama ili u knjigama. Samo sa Zakonom napisanim u našim srcima imali bismo moć i sposobnost da slijedimo zakon. Dolazak Svetog Duha na taj dan Pedesetnice da se nastani u vjernicima je ispunjenje ovog obećanja.

Jedan od razloga zašto je Evanđelje ‘dobra vijest’ je taj što pruža moć da se živi život bolje. Život je sada a zajednica između Allaha i ljudi. Ovo sjedinjenje se odvija kroz prebivanje Duha Božjeg – koje je počelo na Nedjelju Duhova u Djelima 2. Dobra je vijest da se život sada može živjeti na drugom nivou, u odnosu s Bogom kroz Njegov Duh. Sveti Duh nam daje istinsko unutrašnje vodstvo – vodstvo od Boga. Biblija to objašnjava ovako:

Njemu pripadate i vi jer ste čuli poruku istine. Radosnu vijest svoga spasenja; u njemu ste, jer ste povjerovali, zapečaćeni Svetim Duhom obećanim, koji je dat kao zalog naše baštine do otkupljenja onih koji su u Božijem vlasništvu, na hvalu njegove slave. (Efežanima 1:13-14)

A ako Duh onoga koji je podigao Isusa iz mrtvih prebiva u vama, onaj koji je podigao Pomazanika Isusa iz mrtvih oživit će i vaša smrtna tijela po svome Duhu, koji prebiva u vama. (Rimljanima 8:11)

I ne samo to, nego i mi sami koji imamo kao prvi plod Duha, čak i mi ječimo u sebi, željno iščekujući svoje posinjenje, otkupljenje svojih tijela. (Rimljanima 8:23)

Unutarnji Božji Duh je druga prvina, jer je Duh predokus – garancija – dovršetka naše transformacije u ‘djecu Božju’.

Jevanđelje nudi novi život ne po pokušavaju-ali-ne uspijevaju održati Zakon. Nije to ni život u izobilju kroz imetak, status, bogatstvo i sva druga prolazna zadovoljstva na ovom svijetu, koju je Sulejman našao tako praznu.  Umjesto toga, Indžil nudi novi život u izobilju prebivanjem Božjeg Duha u našim srcima. Ako Allah nudi da nas nastani, osnaži i vodi nas – to mora biti dobra vijest! Duhovi u Tauratu, uz slavlje finog kruha pečenog s kvascem, predstavljali su ovaj nadolazeći život u izobilju. Preciznost između Starih i Novih Pedesetnica je jasan znak da je ovo Allahov plan da imamo život u izobilju.

Download PDF of all the Signs from Al Kitab as a book

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *