Skip to content
Home » Znak 2 Musa: Zakon

Znak 2 Musa: Zakon

Videli smo u Prvi znak Muse – Pesah – da je Allah odredio smrt svim prvorođenim sinovima osim onima koji su bili u kućama u kojima je žrtvovano jagnje i oslikana krv na dovratnicima. Faraon se nije pokorio pa je njegov sin umro i Musa (također zvan Mojsije – sallallahu alejhi ve sellem) je izveo Izraelce iz Egipta, a faraon se udavio dok ih je tjerao preko Crvenog mora.

Ali Musaova uloga kao Poslanika nije bila samo da ih izvede iz Egipta, već i da ih odvede na novi način života – živeći prema šerijatskom zakonu koji je Allah uspostavio.

Sura al-Ala (Sura 87 – Svevišnji) nas podsjeća kako je Allah učinio da svijet funkcioniše po prirodnim zakonima:

Hvali ime Gospodara svoga Svevišnjeg,

koji sve stvara i čini skladnim;

i koji sve s mjerom određuje i nadahnjuje;

i koji čini da rastu (zelene i slatke) pašnjaci,

i potom čini da postanu suhi, potamnjeli. (Surah al-A’la 87:1-5)

Slično, On želi da čovječanstvo trči prema moralnim zakonima.

Tako su ubrzo nakon što su napustili Egipat, Musa (savs) i Izraelci došli na planinu Sinaj. Musa (savs) je išao na planinu 40 dana da primi šerijatski zakon. Sura Baqarah i Sura al-Araf odnose se na ovo vrijeme sa sljedećim ajetom.

i kada smo od vas zavjet uzeli i brdo (visoku visinu) iznad vas podigli (Sinai) : (Rekavši): „Svojski prihvatite ono što smo vam dali i (zauvijek) neka vam je na umu ono što je u Knjizi, da biste se kazne sačuvali.” (Sura Baqara 2:63 – Krava)

Mi odredismo da čas susreta sa Musaom bude kad se napuni trideset noći, i (period) dopunismo ih još sa deset (više), pa se vrijeme koje je (zajedništva) odredio Gospodar njegov ispuni za četrdeset noći …”  (Sura al-Araf 7:142 – Visine)

Dakle, koji je Zakon koji je primio Musa (a.s.)? Iako je kompletan Zakon bio prilično dugačak (613 naredbi i propisa za odlučivanje šta je dozvoljeno, a šta nije – poput propisa o tome šta je haram, a šta halal) i ove naredbe čine veći dio Taurata, Musa je prvo primio set specifičnih naredbi napisao je Allah na kamenim pločama. Ove su bile poznate kao Deset zapovesti, koji je postao temelj za sve ostale propise. Ovih deset su bile apsolutne osnove Zakona – preduslovi prije svih ostalih. Sura al-Araf upućuje na ovo u ajetu:

I Mi mu na pločama napisasmo pouku za sve, i objašnjenje za svašta,  (i rekao):  „Primi ih svojski, a narodu svome zapovijedi da se pridržava onoga što je u njima ljepše! A pokazaću vam i zemlju grješnika,- (Kako leže puste).” Odvratiću od znamenja Mojih one koji se budu bez ikakva osnova na Zemlji oholili. I kakav god oni dokaz vide, neće ga vjerovati: ako vide Pravi put – neće ga kao put prihvatiti, ako vide stranputicu – kao put će je prihvatiti. To zato što će dokaze Naše poricati i što će prema njima ravnodušni biti. (Sura al-A’raf 7:145-146 – Visovi)

Deset zapovijedi

Dakle, Kur’an u suri Al-Araf kaže da su ovih deset zapovijedi ispisanih na kamenim pločama znaci od samog Allaha. Ali koje su to bile naredbe? One su ovdje date upravo iz Knjige Izlaska u Tauratu koju je Musa, sallallahu alejhi ve sellem, prepisao sa kamenih ploča. (Dodajem samo brojeve da prebrojim komande)

Onda Bog, govoreći, sve ove riječi reče:

„Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji te iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva, izvede.

1) Ti drugih bogova do mene ne uzimaj.

2) Ti kumira sebi ne pravi, niti išta nalik onome što je gore na nebu ili dolje na zemlji ili u vodi pod zemljom! Ti im se ne klanjaj niti im služi, jer ja, JAHVE, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran, koji djecu onih što me mrze zbog grijeha očeva do trećeg i četvrtog koljena kažnjava, a koji blagost prema hiljadama pokazuje – prema onima koji me vole i mojih se zapovijedi drže.

3) Ti ime Jahve, Boga svoga, zalud ne uzimaj! Jer Jahve neće ostaviti nekažnjena onoga koji ime njegovo zalud uzima.

4) Ti se sjeti dana subotnjeg, svetim da ga održavaš! Šest dana ti radi i sve poslove svoje svidi, ali sedmoga dana subota je Jahvi, Bogu tvome: nikakva posla ne radi, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni stoka tvoja, ni stranac koji kod tebe bude. Jer za šest dana Jahve je nebesa i zemlju, more i sve što je u njima stvorio, a sedmoga je dana otpočinuo; zato je Jahve dan subotnji blagoslovio i svetim ga učinio.

5) Ti poštuj oca svoga i mater svoju, da bi ti se dani produljili u zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje.

6) Ti ne ubij.

7) Ti preljube ne čini.

8) Ti ne kradi.

9) Ti protiv bližnjega svoga ne svjedoči lažno.

10) Ti za kućom bližnjega svoga ne žudi! Ti za ženom bližnjega svoga ne žudi, ni za slugom njegovim, ni za sluškinjom njegovom, ni za volom njegovim, ni za magarcem njegovim, niti i za čim što bližnjemu tvome pripada.”

Sav je narod grom i munju i zvuk trube i goru u dimu osjetio i vidio; i kad je to vidio, narod je drhtao i podalje stajao” (Izlazak 20:1-18)

Često se čini da mnogi od nas koji živimo u sekularnim zemljama zaboravljaju da su to bile komande. To nisu bili prijedlozi. To nisu bile preporuke. Niti su se mogli pregovarati. Bile su to naredbe koje treba poštovati – pokoriti se. Bio je to šerijatski zakon. I Izraelci su bili u strahu od Božje svetosti.

Standard poslušnosti

Sura al-Hašr (Sura 59 – Izgnanstvo) odnosi se na to kako je dato Deset naredbi upoređujući je sa objavljivanjem Kur’ana. Za razliku od Kur’ana, deset komandi je dato na planini u zastrašujućem prikazu.

Da ovaj Kur’an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili.

On je Allah – nema drugog boga osim Njega – On je poznavalac (sve) nevidljivog i vidljivog svijeta, On je Milostivi, Samilosni. (Sura al-Hašr 59:21-22)

Ali ostaje važno pitanje. Koliko ili koliko komandi su morali da poštuju? Sljedeći stih dolazi upravo prije davanje Deset zapovesti

…Kad iz Refidima krenuše, oni u pustinju Sinajsku dođoše i u pustinji se utaboriše; tamo su Israilci pred gorom taborovali. Mojsije se Bogu uspe, a Jahve ga iz gore zovnu, govoreći:, “… Zato, ako ćete uistinu glas moj poslušati i saveza se moga držati, onda ćete vi istinska svojina moja među svim narodima biti – jer sva je zemlja moja. (Izlazak 19:2-5)

(Izlazak 19:2-5)

Onda on (Musa) uze Knjigu saveza i pred narodom je pročita, a oni rekoše: „Sve što je JAHVE rekao mi ćemo uraditi; i mi ćemo pokorni biti.” (Izlazak 24:7)

U posljednjoj knjizi Taurata (ima ih pet) koja je posljednja Musaova poruka, on je na ovaj način sažeo pokornost Zakonu.

Zato nam je JAHVE zapovjedio da vršimo sve zakone ove, da se bojimo JAHVE, Boga svoga, za svoje dobro zasvagda i za opstanak svoj, kao što je to danas. Nama će pravednost biti ako budemo vodili računa da vršimo svu ovu zapovijed pred Jahvom, Bogom svojim, baš onako kako nam je on zapovjedio.” (Ponovljeni zakoni 6:24-25)

Dobivanje pravednosti

Ovdje se pojavljuje ova riječ ‘pravednost’ opet. To je vrlo važna riječ. Prvi put smo to vidjeli u Adamov znak kada je Allah rekao Ademovoj djeci (nama!):

“O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati ​​stidna mjesta vaša, ai raskošna odijela, ali, odjeća čestitosti, to je ono najbolje. – To su neki Allahovi dokazi da bi se oni opametili.” [Sura al-Araf 7:26 (Visine)]

Onda smo to videli unutra Znak 2 od Ibrahima kada mu je Allah obećao sina, a Ibrahim, sallallahu alejhi ve sellem, je povjerovao u ovo obećanje i to onda kaže

 I Abram je vjerovao Jahvi, i on [tj. Allah] mu to [tj. Ibrahimu] uračuna u pravednost. (Postanak 15:6)

(Molimo pogledajte Znak 2 od Ibrahima za potpuno objašnjenje pravednost).

Ovdje kroz Zakon pruža način da se postigne pravednost jer kako kaže “Nama će pravednost…
biti ako budemo vodili računa da vršimo svu ovu zapovijed.”  (Ponovljeni zakoni 6:25)

Ali uslov za postizanje pravednosti je težak. Kaže da se moramo ‘poslušati sve ovog zakona‘ i tek tada dobijamo pravednost. Ovo nas podsjeća na Adamov znak. Bio je potreban samo jedan čin neposlušnosti da ih Allah presudi i izbaci iz Dženneta. Allah nije čekao nekoliko neposlušnih djela. Isto je bilo i sa Lutovom ženom u Znak Lut. Da nam pomogne da zaista razumemo ozbiljnost ove ovde povezani ima mnogo stihova u Tauratu koji naglašavaju da je to tačan nivo poslušnosti Zakonu.

Hajde da razmislimo šta ovo znači. Ponekad na univerzitetskim kursevima koje sam pohađao, profesor bi nam davao mnoga pitanja (na primjer 25 pitanja) na ispitu i onda tražio samo neke pitanja po našem izboru na koja treba odgovoriti. Mogli bismo, na primjer, izabrati 20 pitanja od 25 na koje ćemo odgovoriti na ispitu. Nekome bi jedno pitanje moglo biti preteško i mogao bi izabrati da preskoči to pitanje, ali drugom učeniku je drugo pitanje teško i on to preskače. U stvari, morali bismo da uradimo samo 20 od 25 pitanja po našem izboru. Na ovaj način nam je profesor olakšao polaganje ispita.

Mnogi ljudi na isti način tretiraju Deset zapovijedi zakona. Oni misle da je Allah, nakon što je dao deset naredbi, značio: “Pokušaj bilo kojih pet po svom izboru od ovih deset”. Ali ne, nije tako bilo dato. Trebali su poslušati i čuvati se SVE komande, a ne samo neke od njih po svom izboru. Samo u držanju cijelog Zakona to bi ‘postalo njihova pravednost’.

Ali zašto se neki ljudi tako ponašaju prema Zakonu? Jer zakon je jako teško držati, pogotovo što se ne radi samo za jedan dan nego za cijeli život. Tako da nam je lako prevariti se i sniziti standard. Pregledajte ove naredbe i zapitajte se: „Mogu li ih poslušati? Sve? Svaki dan? Bez neuspjeha?” Razlog zbog kojeg sebi trebamo postaviti ovo pitanje je taj što su Deset zapovijesti još uvijek na snazi. Allah ih nije ukinuo čak ni kao druge poslanike (uključujući Isa al Mesiha i Muhammeda – a.s. – pogledajte ovdje) nastavljeno nakon Musaa a.s. Pošto su ovo osnovne naredbe koje se bave idolopoklonstvom, obožavanjem Jednog Boga, preljubom, krađom, ubistvom, laganjem itd. one su vanvremenske i zato ih svi treba da poštujemo. Na ovo pitanje niko ne može odgovoriti drugome – on može odgovoriti samo za sebe. I on će im ponovo odgovoriti na Sudnjem danu pred Allahom.

Najvažnije pitanje pred Allahom

Zato ću postaviti pitanje, izmijenjeno iz Ponovljenih zakona 6:25, tako da je lično i možete sami odgovoriti. U zavisnosti od toga kako reagujete na ovu izjavu iz Zakona, Zakon deluje na vas na različite načine. Odaberite odgovor za koji mislite da je istinit o vama. Kliknite na odgovor koji se odnosi na vas.

Iz Ponovljenih zakona 6:24-25 personalizirano za vas

Zato nam je JAHVE zapovjedio da vršimo sve zakone ove, da se bojimo JAHVE, Boga svoga, za svoje dobro zasvagda i za opstanak svoj, kao što je to danas. Nama će pravednost biti ako budemo vodili računa da vršimo svu ovu zapovijed pred Jahvom, Bogom svojim, baš onako kako nam je on zapovjedio.

Da – to je istina za mene.

Ne – nisam poslušao sve a ovo nije istina za mene.

Preuzmite PDF sa svim znakovima iz Al Kitaba kao knjigu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *