Skip to content
Home » The Inđil Corrupted! Šta kažu hadisi?

The Inđil Corrupted! Šta kažu hadisi?

Vidjeli smo šta kaže Kur’ans da Taurat, Zabur i Indžil iz Biblije (al kitab) nisu iskvareni. Kur’an jasno kaže da su sljedbenici Indžila i dalje opsjednut Allahova poruka u vrijeme proroka Muhammeda a.s., oko 600. godine nove ere – tako da nije bila iskvarena prije tog datuma. Kur’an objavljuje da su originalna poruka u Indžilu bile Allahove riječi, i da se Njegove Reči nikada ne mogu promeniti. Ako oba od ovih izjava su istinite, to znači da je nemoguće da ljudi iskvare Riječi al kitaba (Taurat, Zabur i Indžil = Biblija)

Poslanik Muhammed (a.s.) i Biblija

Ovdje proučavamo šta hadisi i sunnet govore o ovoj temi. Obratite pažnju na to kako sljedeći hadisi potvrđuju postojanje i upotrebu Taurata i Indžila u vrijeme Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

“Hadija [njegova supruga] ga je zatim otpratila [Proroka – sallallahu alejhi ve sellem] do svog rođaka Varake…, koji je tokom predislamskog perioda postao kršćanin i pisao je hebrejskim slovima. Pisao bi iz Jevanđelja na hebrejskom onoliko koliko je Allah želio da napiše.” Al-Bukhari tom 1, knjiga 1, br. 3

Prenosi Abu Huraira: ..Ljudi Svetog pisma su čitali Toru na hebrejskom i objašnjavali je muslimanima na arapskom. Tada je Allahov Poslanik rekao: “Ne vjerujte ljudima iz Pisma i nemojte im vjerovati, nego recite: ‘Mi vjerujemo u Allaha i u ono što je objavljeno…’ Al-Buhari Vol 9, Knjiga 93, br. 632

Jevreji su došli kod Allahovog Poslanika i rekli mu da su jedan muškarac i žena među njima počinili nezakonit seksualni odnos. Allahov Poslanik im je rekao: “Šta nalazite u Tori o zakonskoj kazni Er-Rajma (kamenovanje)?” Oni su odgovorili: “(Ali) mi objavljujemo njihov zločin i udaramo ih.” Abdullah bin Salam je rekao: “Vi govorite laž; Tora sadrži red Rajma.” … tamo je napisan Rajmov stih. Rekli su: “Muhamed je rekao istinu; Tora ima ajet Rajma. Al-Bukhari Vol. 4, knjiga 56, br. 829:

Prenosi Abdullah Ibn Omer: ..Grupa Jevreja je došla i pozvala Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u Kuf. … Rekli su: ‘Abul-Kasime, jedan od naših muškaraca je počinio blud sa ženom; pa im osudite’. Postavili su jastuk za Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je sjeo na njega i rekao: “Donesite Tevrat”. Tada je donesena. Zatim je povukao jastuk ispod sebe i stavio Toru na njega govoreći: “Vjerovao sam u tebe i u Onoga koji te je objavio.” Sunan Abu Dawud, knjiga 38, br. 4434:

Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Najbolji dan u kojem je sunce izašlo je petak; na njemu je stvoren Adam, …. Ka’b je rekao: To je jedan dan svake godine. Pa sam rekao: To je svakog petka. Ka’b je pročitao Toru i rekao: Allahov Poslanik je rekao istinu. Sunan Abu Dawud, knjiga 3, br. 1041

Ovo su neosporni hadisi koji nam govore o stavu Poslanika Muhammeda (savs) prema Bibliji kakva je postojala u njegovo vrijeme. Prvi hadis nas obavještava da je Indžil postojao i da je bio dostupan kada je prvi put primio poziv. Drugi hadis nam govori da su Jevreji čitali Taurat na hebrejskom ranoj muslimanskoj zajednici. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije osporavao njihov tekst, ali je bio ravnodušan (ni potvrđujući ni negirajući) prema njihovom arapskom interpretacija od toga. Sljedeća dva hadisa nam govore da je Poslanik Muhammed (a.s.) koristio Taurat kakav je postojao u njegovo vrijeme za arbitražu. Posljednji hadis nam pokazuje da je Taurat, kakav je postojao tog dana, korišten za provjeru izjave poslanika Muhammeda o danu stvaranja čovjeka (bio je petak). U ovom slučaju, Taurat je korišten za provjeru učenja samog Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, tako da je morao biti autentičan za takvu upotrebu. Ni u jednom od ovih hadisa ne vidimo bilo kakav nagovještaj da se tekst Biblije tretira kao pokvaren ili promijenjen.

Najraniji rukopisi Indžila (Novi zavjet)

Posjedujem knjigu o najranijim dokumentima Novog zavjeta (Indžil). Počinje sa:

“Ova knjiga pruža transkripcije 69 najranijih novozavjetnih rukopisa… datiranih od ranog 2. stoljeća do početka 4. (100-300. n. e.) … koji sadrže oko 2/3 teksta novog zavjeta” (P. Comfort, “Tekst Najraniji novozavetni grčki rukopisi.” Predgovor, str. 17. 2001.).

Ovo je značajno jer ovi rukopisi dolaze prije rimskog cara Konstantina (oko 325. godine nove ere) za kojeg su neki mislili da bi mogao izmijeniti tekst Biblije. Da ga je Konstantin pokvario, mi bismo to znali upoređujući tekstove pre njegovog vremena (pošto ih imamo) sa tekstovima koji dolaze posle njega. Ali nema razlike.

Slično, ove i druge biblijske kopije su napravljene mnogo prije Poslanika Muhammeda (savs). Ovi i druge hiljade rukopisa, svi prije 600. godine nove ere, dolaze iz cijelog svijeta. Pošto je Poslanik Muhammed (a.s.) 600. godine nove ere koristio Bibliju u svoje vrijeme kao autentičnu, a mi danas imamo mnogo biblijskih primjeraka napravljenih stotinama godina prije prorok je živio – a oni su isti kao i današnja Biblija, onda se Biblija sigurno nije promijenila.

Čak i ideja da kršćani mijenjaju ove tekstove nema smisla. Ne bi bilo moguće da se raštrkani ljudi dogovore oko promjena koje treba napraviti. Čak i da su oni u Arabiji napravili promjene, razlika između njihovih kopija i kopija njihove braće, recimo u Siriji i Evropi, postala bi očigledna. Ali kopije rukopisa su iste u cijelom svijetu i unazad u vremenu. Budući da i Kur’an i hadisi jasno podržavaju biblijski tekst kakav je postojao 600. godine nove ere, i budući da je Biblija zasnovana na rukopisima koji dolaze mnogo prije ovog vremena, onda današnja Biblija nije iskvarena. Vremenska linija u nastavku to ilustruje, pokazujući kako tekstna baza Biblije datira prije 600. godine nove ere.

Najraniji rukopisni primjerci Taurata i Zabura datiraju iz još ranije. Zbirke svitaka, poznatih kao Skretnice Mrtvog mora, pronađeni su 1948. uz Mrtvo more. Ovi svici čine cijeli Taurat i Zabur i datiraju od 200-100 godina prije Krista. To znači da imamo kopije Taurata tog datuma čak i prije oba proroci Isa al Mesih (a.s.) i Muhammed (a.s.). Pošto su obojica javno koristili i odobravali Taurat i Zabur koje su imali, imamo sigurnost da ni ove prve knjige proroka nisu bile iskvarene. Istražujem šta sve ovo znači o pouzdanosti (ili nepromjenjivosti) al kitaba sa naučne tačke gledišta u svom članku OVDJE.

Svjedočanstvo proroka Muhameda sallallahu alejhi ve sellem u hadisima, zajedno sa pozadinskim znanjem o rukopisima Biblije, upućuju na isti zaključak kao i svjedočanstvo u Kur’anu – tekst Biblije nije pokvaren ili promijenjen.

Manuscripts of Today's Bible (al kitab) - from long ago

Rukopisi današnje Biblije (al kitab) – od davnina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *