Skip to content
Home » Da li je Ibrahim (a.s.) žrtvovao Ismaila ili Isaka?

Da li je Ibrahim (a.s.) žrtvovao Ismaila ili Isaka?

Kada razgovaramo o žrtvovanju sina Poslanika Ibrahima a.s., moji prijatelji insistiraju da je sin koji je skoro žrtvovan bio hazreti Ismail (ili Ismail) – stariji Ibrahimov sin od Hagare – a ne Isak, mlađi sin od Sare. Stoga sam se iznenadio kada sam o tome pročitao u Kur’anu. Kada ga pokažem prijateljima i oni su iznenađeni. U Znak 3 od Ibrahima Pogledao sam ovaj važan događaj, a odlomak je citiran u cijelosti ovdje. Pa šta piše? Konkretni ajet se ponovo ponavlja.

I kad on (sin) odraste toliko da mu poče u poslu pomagati, Ibrahim reče: “O sinko moj, u snu sam vidio da te trebam zaklati, pa šta ti misliš?” – O oče moj – reče – “onako kako ti se naređuje, postupi; vidjećeš, ako Bog da, da ću sve izdržati. (Al-Saffat 37:102)

Ime sina je ne koji se spominje u ovom odlomku o žrtvovanju sina Ibrahimovog (a.s.). U takvoj situaciji najbolje je izvršiti temeljitiju pretragu i proučavanje. Ako pretražujete kroz cijeli Kur’an kada se spominje prorok Ismail (ili Ismail), vidjet ćete da se njegovo ime pojavljuje 12 puta.

  • Dva od ovih puta on je jedini nazvan zajedno sa Ibrahimom, njegovim ocem (2:125, 2:127).
  • Pet puta se spominje sa Ibrahimom i sa njegovim bratom Isakom (3:84, 4,163, 2:133, 2:136, 2:140).
  • Preostalih pet pasusa spominje ga bez njegovog oca Ibrahima, ali u listi sa drugim prorocima (6:86, 14:39, 19:54, 21:85, 38:48).

U dva puta kada se spominje sam sa svojim ocem Ibrahimom (a.s.) možete vidjeti da se govori o drugim događajima na namazu – ne o žrtvovanju.

I učinili smo Hram utočištem i sigurnim mjestom ljudima. Neka vam mjesto na kojem je stajao Ibrahim bude prostor iza koga ćete molitvu obavljati! – I Ibrahimu i Ismailu smo naredili: Hram Moj očistite za one koji ga budu obilazili, koji budu tu boravili i koji budu molitvu obavljali. (Krava:125)

I dok su Ibrahim i Ismail temelje Hrama podizali, oni su molili: Gospodaru naš, primi (ovu uslugu) od nas, jer Ti, uistinu, sve čuješ i sve znaš! (Krava: 127)

Časni Kur’an nikada precizira da je Ishmael bio testiran žrtvovanjem, samo kaže ‘sin’. Pa zašto se vjeruje da je Ismail bio taj koji je bio ponuđen?

Komentar žrtve Ibrahimovog sina

Yusuf Ali (čiji je prijevod Kur’ana onaj koji ja koristim) je uvaženi komentator Kur’ana kao i prevodilac. Njegov komentar je dostupan na http://al-quran.info

Komentar odlomka žrtvovanja ima sljedeće dvije fusnote o sinu koji se žrtvuje.

4071 To je bilo u plodnoj zemlji Sirije i Palestine. Tako rođen dječak je, prema muslimanska tradicija, prvorođeni sin Abrahamov, odnosno Ismail. Samo ime je od korijena Sami’a, čuti, jer je Bog čuo Abrahamovu molitvu (stih 100). Abramu je osamdeset i šest godina bilo kad mu je Hagara rodila Išmaela. (Post 16:16)

Jedini razlog Jusufa Alija je ‘muslimanska tradicija’.

4076 Naša verzija se može uporediti sa jevrejsko-kršćanskom verzijom sadašnjeg Starog zavjeta. Jevrejska tradicija, da bi veličala mlađu granu porodice, koja potiče od Isaka, pretka Jevreja, za razliku od starije grane koja potiče od Ismaila, pretka Arapa, ovu žrtvu upućuje na Isaka (Post 22. :1-18). Abraham je bio stotinu godina proživio kad mu se rodio sin Izak. (Post 21:5), Abramu je osamdeset i šest godina bilo kad mu je Hagara rodila Išmaela (Post 16:16). Ismail je dakle bio 14 godina stariji od Isaka. Tokom svojih prvih 14 godina Ismail je bio jedini Abrahamov sin; ni u jednom trenutku Isak nije bio jedini sin Abrahamov. Ipak, govoreći o žrtvi, Stari zavjet kaže (post 22:2): Tad Bog reče: “Uzmi sada sina svoga jedinca Izaka, kojeg voliš, i idi u zemlju Moriju pa ga tamo kao žrtvu paljenicu prinesi…”

U ovoj fusnoti on tvrdi da pošto Taurat kaže ‘uzmi svog sina, svog samo sin… (Postanak 22:2) a Ismail je bio 14 godina stariji, stoga je samo Ismail mogao biti prinet na žrtvu kao ‘jedinac’. Ali on zaboravlja da je prije toga, u Postanku 21, Ibrahim (savs) poslao Ismaila i Hagaru. Dakle, u Postanku 22 Isak je zapravo njegov ‘jedini sin’ otkako je Ishmael prognan. Pogledajte više detalja o tome ovdje.

Ibrahimov sin je žrtvovao: Svjedočanstvo Taurata

Dakle, Kur’an ne precizira koji sin, ali Taurat je vrlo jasan. Možete vidjeti da je Taurat unutra Genesis 22 spominje Isaka po imenu šest različitih puta (u 22:2, 3, 6, 7 (2 puta), 9).

Taurat podržan od Poslanika Muhammeda (a.s.)

Da je Taurat kakav imamo danas podržan od strane Poslanika Muhammeda (savs) vrlo je jasno iz hadisa. Moj post o ovome spominje nekoliko hadisa, od kojih jedan kaže da

Prenosi Abdullah Ibn Omer: ..Grupa Jevreja je došla i pozvala Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u Kuf. … Rekli su: ‘Abul-Kasime, jedan od naših muškaraca je počinio blud sa ženom; pa izreknite presudu nad njima’. Postavili su jastuk za Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je sjeo na njega i rekao: “Donesite Tevrat”. Tada je donesena. Zatim je povukao jastuk ispod sebe i stavio Toru na njega govoreći: “Vjerovao sam u tebe i u Onoga koji te je objavio.” Sunan Ebu Davud, knjiga 38, br. 4434:

Taurat podržan od strane Poslanika Isa al Mesiha (savs)

Poslanik Isa al-Mesih (a.s.) je također potvrdio Taurat kao što smo vidjeli u ovdje. Jedno njegovo učenje u tom članku to kaže

18 Jer doista vam velim: dok ne iščeznu nebo i zemlja, ni najmanje slovo ni kretnja perom neće iz Zakona (tj. Taurata) nestati, dok se sve ne ostvari. 19 Ko god prekrši i jednu od ovih najmanjih zapovijedi i nauči druge da isto rade, zvat će se najmanjim u kraljevstvu nebeskom; a ko ih god bude čuvao i njima podučavao, zvat će se velikim u kraljevstvu nebeskom. (Matej 5:18-19)

Upozorenje: Nikada tradicija preko Taurata

Ne bi bilo mudro odbaciti Musaov Taurat zbog bilo koje tradicije. U stvari, Poslanik Isa al-Masih (a.s.) je kritikovao vjerske vođe svog vremena upravo zato što su svoju ‘tradiciju’ stavili ispred zakona, kao što vidimo ovdje:

A on (tj. Isa) im odgovori i reče: “Zašto vi kršite zapovijed Božiju zbog običaja svoga? Jer Bog je rekao: ‘Poštuj oca svoga i mater svoju’, i: ‘Onaj ko prokune oca ili majku neka se smakne.’ A vi kažete: ‘Ako neko kaže ocu ili majci: Šta god ja imam čime bih ti pomogao dato je Bogu, taj ne treba poštovati oca svoga ni mater svoju.’ I tako ukidate riječ Božiju zbog običaja svoga. Licemjeri! (Matej 15:3-7)

Prorokovo upozorenje da nikada ne poništavamo Poruku radi ‘tradicije’ je vrlo jasno.

Svjedočanstvo današnjeg Taurata podržano svicima s Mrtvog mora

Sljedeći dijagram pokazuje da najraniji rukopisi Taurata, Svici s Mrtvog mora, datiraju iz 200. godine prije Krista (više o tome ovdje). To znači da je Taurat na koji su spominjali Poslanik Muhammed (a.s.) i Poslanik Isa al Mesih (a.s.) potpuno isti kao što se danas koristi.

Manuscript copies of Taurat through time

Rukopisne kopije Taurata kroz vrijeme

Vraćanje na ono što su poslanici otkrili razjašnjava nam ovo pitanje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *