Skip to content
Home » Znak ogranka: Dolazi Masih po imenu

Znak ogranka: Dolazi Masih po imenu

Sura al-ahzab (Sura 33 – Kombinovane snage) daje rješenja za uobičajenu ljudsku situaciju – kako nazvati nekoga kada mu ne znamo ime.

Zovite ih po (imenima) očevima njihovim, to je kod Allaha ispravnije. Ako ne znate imena očeva njihovih (imena, zovite ih), pa, braća su vaša po vjeri i štićenici su vaši. Nije grijeh ako u tome pogriješite, (ono što se računa je) grijeh je ako to namjerno učinite; a Allah prašta i samilostan je. (Sura al-ahzab 33:5)

To nas podsjeća da je ljudsko znanje ograničeno – često ne znamo ni imena ljudi oko nas. Sura En-Najm (Sura 53 – Zvijezda) govori o nekim idolima uobičajenim u vrijeme proroka Muhameda sallallahu alejhi ve sellem (Lat, ‘Uzza i Manat) izjavljujući:

To su samo imena koja ste im vi i preci vaši nadjenuli, Allah o njima nikakav dokaz nije poslao; oni se povode samo za pretpostavkama i onim za čim duše žude, a već im dolazi od Gospodara njihova prava uputa! (Sura AN-Najm 53:23)

Imena za lažne bogove smislili su obični ljudi. Ovi ajeti daju smjernicu za odvajanje lažnog obožavanja od istinskog. Budući da ponekad ne znamo ni imena ljudi oko nas, ljudi sigurno ne mogu znati ime proroka koji dolazi u dalekoj budućnosti. Ako se ime Mesiha daje daleko prije vremena, to bi bio znak da je ovo istinski Allahov plan, a ne nešto lažno. Ovdje gledamo kako se proriče ime Ogranka.

Prijava u ime

Vidjeli smo u nedavnim člancima o Zaburu koji je Allah obećao a Coming Kingdom. Ovo Kraljevstvo bi se razlikovalo od ljudskih kraljevstava. Gledajte vijesti danas i vidite šta se dešava u ljudskim kraljevstvima. Borbe, korupcija, zločini, ubistva, jaki iskorištavanje slabih – to se dešava u svim ljudskim kraljevstvima, bilo da su muslimanska, kršćanska, jevrejska, budistička, hinduistička ili sekularna zapadnjačka. Problem u svim ovim kraljevstvima je što mi koji živimo u njima imamo a nemirna žeđ kao što smo vidjeli kod proroka Jeremije (savs) koji vodi us griješiti i mnogi od ovih problema u svim njihovim različitim opisima (tj. korupcija, ubistva, seksualno uznemiravanje itd.) su posljedica grijeha. Dakle, glavna prepreka koja koči dolazak Božjeg Kraljevstva smo mi. Da je Allah postavio svoje novo Kraljevstvo upravo sada, niko od nas ne bi mogao ući u njega jer bi naš grijeh uništio to Kraljevstvo onoliko koliko uništava kraljevstva danas. Jeremija (a.s.) je također prorekao dan kada će Allah postaviti a New Covenant. Ovaj Savez bi bio nov jer bi bio zapisan u našim srcima, a ne na kamenim pločama poput ovih Musaov zakon bio. To bi nas promijenilo iznutra prema van kako bismo bili sposobni da budemo građani ovog Kraljevstva.

Kako je to bilo urađeno? Allahov plan je bio poput skrivenog blaga. Ali tragovi u Zaburovim porukama dani su kako bi oni koji su tražili Njegovo Kraljevstvo shvatili – ali ostali koji nisu bili zainteresovani ostali bi u neznanju. Sada gledamo ove poruke. Plan se fokusirao na nadolazećeg Masiha (koji kao što smo videli ovde = Mesija = Hristos). Već smo vidjeli u Zaburskim psalmima (inspirisan kraljem Davudom) da je predviđeni Mesih morao doći iz loze kralja Davuda (vidi OVDJE da ovo pregledate).

Prorok Isaija o drvetu, panju… i grani

Poslanik Isaiah as je otkrio kako će se dogoditi ovaj Allahov plan. Isaijina knjiga u Zaburu napisana je u periodu Davud/Davidove kraljevske dinastije (oko 1000. – 600. pne.). Kada je napisan (750. pne) dinastija i čitavo izraelsko kraljevstvo bili su korumpirani – zbog žeđ njihovih srca.

When Isaiah lived

Historijska vremenska linija proroka Isaije (savs) sa nekim drugim prorocima u Zaburu

 

The dynasty of Dawud - like a Tree

Dinastija Davuda – kao drvo

Isaija (savs) je bio nadahnut da napiše molbu Izraelcima da se vrate Allahu i praksi i duhu Musaov zakon. Isaija je također znao da će ovo pokajanje i povratak biti ne dogodio i tako je predvidio da će izraelska nacija biti uništena i kraljevska dinastija razbijena. Vidjeli smo OVDJE kako se ovo dogodilo. U svom proročanstvu koristio je metaforu ili sliku dinastije koja je poput velikana drvo koji bi uskoro bio posečen i samo a panj bi ostao. To se dogodilo oko 600. godine prije Krista kada su Babilonci uništili Jerusalim i od tada nijedan potomak kralja Davida/Davuda nikada nije vladao Jerusalimom.

Drvo – posječeno

Ali zajedno sa svim ovim proročanstvima o nadolazećem uništenju u njegovoj knjizi, stigla je i ova posebna poruka:

“ Tad će mladica izbiti iz panja Jišajeva, i rađat će grana iz njegova korijenja. Na njemu će duh Jahvin počivati, duh mudrosti i razuma, duh savjeta i moći, duh znanja.” (Izaija 11:1-2)

The dynasty of Dawud (PBUH)- now a shoot emerges from the dead stump

Dinastija Davuda (s.a.v.s.) – sada izdanak izranja iz mrtvog panja

Jesse je bio otac kralja Davida/Davuda, a samim tim i korijen njegove dinastije. ‘Jesejev panj’ je stoga bio proročanstvo o predstojećem uništenju dinastije kraljeva od Davida/Davuda. Ali Isaija, kao prorok, takođe je prozreo ovo vreme i predvideo da iako će panj (loza kraljeva) izgledati mrtav, neće biti potpuno tako. Jednog dana u budućnosti snimanje, poznato kao ogranak, će izaći iz tog istog panja koji je izjavio. Ova podružnica se zove a ‘on’ tako Izaija proriče o čovjeku koji dolazi iz Davidove loze. Ovaj čovjek bi imao takve kvalitete mudrosti, moći i znanja da može biti samo od samog Duha Božjeg koji počiva na njemu. Sad zapamti kako smo vidjeli da je i za Masiha prorečeno da dolazi iz Davidove loze – ovo je bilo najvažnije. Filijala i the Masih oboje od Davida/Dawuda? Mogu li ovo biti dva naslova za istu osobu koja dolazi? Nastavimo istraživati ​​kroz Zabur.

Prorok Jeremija… o Ogranku

Prorok Jeremija (a.s.), koji dolazi 150 godina nakon Isaije, kada je Davidova dinastija zapravo bila posječena pred njegovim očima, napisao je:

Prorok Jeremija prikazan je u vremenskoj liniji sa drugim Zaburskim prorocima

„Dolaze dani”, očituje JAHVE, “kad ću ja odgojiti Davidu pravedan Izdanak; i on će vladati kao kralj i mudro će raditi, i postupat će pravo i pravedno u zemlji. U njegove dane Jehuda će biti spašena, a Israil će živjeti sigurno;
a evo imena kojim će se zvati: JAHVE, pravednost naša”. (Jeremija 23:5-6)

Jeremija (savs) se direktno nastavlja sa proročanstvom o Ogranku koje je započeo prorok Isaiah (savs) 150 godina ranije. Ogranak će biti Kralj. Vidjeli smo da je i Masih trebao biti kralj. Sličnost između Masiha i Ogranka je sve veća.

Prorok Zaharija… imenuje Ogranak

Poslanik Zaharija (savs) nastavlja poruke za nas. Živio je 520. godine prije Krista, neposredno nakon što se jevrejski narod vratio u Jerusalim nakon svog prvog protjerivanja u Babilon, ali dok su njime vladali Perzijanci.

Prorok Zaharija u vremenskoj liniji sa drugim Zaburovim prorocima

(Ne brkajte ovog Zaharija sa Zakarijom, ocem Jahje/Jovana Krstitelja. Prorok Zaharija je živeo 500 godina pre Zakarije i u stvari Zakarija je nazvan po ovom Zakariji, baš kao i danas ima mnogo ljudi po imenu Muhamed i oni se tako zovu po Poslanika Muhameda – a.s.). U to vrijeme (520. pne) jevrejski narod je radio na obnovi svog uništenog hrama i ponovnom pokretanju žrtvovanja Haruna (a.s.), brat Musa a.s. Harunov potomak koji je bio prvosveštenik (a samo je Harunov potomak mogao biti prvosveštenik) u vrijeme proroka Zaharije zvao se Joshua. Dakle, u to vrijeme (oko 520. godine prije Krista) Zaharija je bio prorok i Joshua bio je vrhovni sveštenik. Evo šta je Allah – preko Zaharije – objavio o Prvosvešteniku Jošui:

‘”Sad slušajte, Ješua, veliki svećeniče, ti i drugovi tvoji što sjede pred tobom – doista, oni su ljudi koji su znak, jer gle, ja ću dovesti Mladicu, slugu svoga. Evo kamena koji stavih pred Ješuu!” …, kaže JAHVE Svemogući, “ i uklonit ću opačinu zemlje ove u jednom danu”. (Zaharija 3:8-9)

The Branch! Opet! Ali ovaj put ga zovu i ‘moj sluga’. I na neki način je Visoki svećenik Joshua simboličan za ovu nadolazeću granu. Prvosveštenik Joshua je stoga Znak. Ali na koji način? I šta to znači da će GOSPOD ukloniti grijehe u ‘jednom danu’ („uklonit ću…”)? Nastavljamo dalje u Zahariji i saznajemo nešto zapanjujuće.

„I riječ Jahvina dođe mi: „… [o] velikom svećeniku Josijaha. Onda mu kaži: Ovako veli Jahve nad vojskama: Evo čovjeka kome je ime Mladica … ’’ (Zaharija 6:9-10)

Primijetite da Joshua, samo njegovo ime, is naziv Filijale. Zapamtite o čemu smo učili transliteracije i prijevodi hebrejskog na engleski. Ovdje čitamo ‘Joshua’ jer čitamo engleski prijevod. Ali koje je originalno ime na hebrejskom? Slika ispod nam govori.

Joshua = Isus jer su oba transliteracija iz istog hebrejskog imena

Krećući se od kvadranta 1 -> 3 (kao što smo to radili u razumijevanju odakle potiče naslov ‘Mesija’ ili ‘Masih’) vidimo da je ime ‘Joshua’ transliterirano iz hebrejskog imena ‘Yhowshuwa’. Ovo ime je transliterirano u ‘Joshua’ kada se Stari zavjet prevede na engleski. Također zapamtiti da je Taurat/Zabur preveden na grčki oko 250. godine prije Krista. Ovo je kvadrant 1 -> 2. Ovi prevodioci su također transliterirali hebrejsko ime ‘Yhowshuwa’ kada su preveli Stari zavjet na grčki. Njihova grčka transliteracija bila je Iesous. Tako ‘Yhowshuwa’ hebrejskog Starog zaveta nazvana Iesous u grčkom Starom zavjetu. Kada se grčki Novi zavjet prevede na engleski naziv Iesous transliterira na ‘Isuse’. Drugim riječima, baš kao Masih=Mesija=Hristos=Pomazanik,

‘Yhowshuwa’ = Iesous = Joshua = Isus (= Isa)

Na isti način kao što je ime Muhamed = محمد, Joshua = Isus. Ono što je nevjerovatno, što svi zaslužuju da znaju, je da je 500 godina prije Isa al Mesih, Poslanik Indžila koji je ikada živio, bio je predvidjeno od proroka Zaharije da bi ime Ogranka bilo Isus (ili Isa – transliteracija sa arapskog). Isus (ili Isa) je Grana! The Branch i Masih (ili Krist) su dvije titule za istu osobu! Ali zašto bi mu trebala dva različita naslova? Šta je on nameravao da uradi da je toliko važno? Zaburski poslanici sada objašnjavaju dalje detaljnije – u našem sljedeći članak na Zaburu.

Download PDF of all the Signs from Al Kitab as a book

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *