Skip to content
Home » ishmael and hagar

ishmael and hagar

Postoji mnogo toga zbunjenost oko onoga što se dogodilo Ismailu. Taurat, koji je prije 3500 godina napisao prorok Musa (savs), pomaže nam da to razjasnimo. Allah je obećao Ibrahimu sallallahu alejhi ve sellem da će ga blagosloviti i da će njegovo potomstvo učiniti onoliko koliko pijeska na obali mora (vidi OVDJE). Ibrahim (savs) je konačno dobio dva sinove njegove dvije žene, ali rivalstvo između njih ga je natjeralo da pošalje Hagaru i Ismaila. Ovo rivalstvo se odvijalo u dvije faze. Prva faza se dogodila nakon rođenja Ismaila i prije rođenja Isaka. Evo šta Taurat kaže o ovom rivalstvu i kako je Allah zaštitio Hagaru, pojavio joj se i dao svoj blagoslov Ismailu (a.s.).

Hagara i Ismail – Genesis 16

Saraja, žena Abramova, djecu mu nije rađala, a imala je služavku Egipćanku kojoj je bilo ime Hagara. (2) Saraja reče Abramu: “Vidiš, Jahve me zapriječio djecu da rađam. Hajde služavci mojoj; možda ću od nje djecu dobiti.”

I Abram posluša glas Sarajin. (3) Abram je deset godina u zemlji Kanaan bio proživio kad je Saraja uzela Hagaru, Egipćanku, služavku svoju, i dala je mužu svome Abramu da mu žena bude. (4) I uđe on Hagari, i ona zanese.

A kad je vidjela da je zanijela, Hagara poče s prijezirom gledati svoju gospodaricu. (5) Saraja tad reče Abramu: “Ti si za nepravdu što je ja trpim odgovoran! Služavku svoju tebi sam u ruke predala, ali sam onda, kad ona vidje da je zanijela, u očima njenim ja prezrena postala. Neka Jahve i tebi i meni presudi!”

(6) Na to Abram Saraji odgovori: “Pa služavka je tvoja u vlasti tvojoj; prema njoj postupi onako kako misliš da je najbolje.” I Saraja je stade zlostavljati, pa ona od nje pobježe.

(7) Anđeo je Jahvin pronađe pokraj vrela u pustinji, kod izvora na putu ka Šuru. (8) On reče: “Hagaro, služavko Sarajina, otkud dođe ti i kamo se zaputi?”

A ona odgovori: “Sklanjam se pred gospodaricom svojom Sarajom.”

(9) Potom joj anđeo Jahvin reče: “Idi natrag gospodarici svojoj pa joj se pokori.” (10) I anđeo Jahvin još joj reče: “Potomstvo tvoje tako ću umnožiti i toliko će ga biti da se neće moći prebrojiti.”

(11) Anđeo Jahvin još je dodao: “Gle, dijete si zanijela, i sina ćeš roditi; ime Išmael ti ćeš mu dati, jer Jahve je čuo tugu tvoju. (12) On će poput divljeg magarca biti: ruka će se njegova na svakoga dizati, a ruka svačija na njega; i pred licem sve braće svoje on će nastambu sebi podići.”

(13) Tad ona Jahvu, koji joj prozbori, zovnu: “Ti si Bog Svevideći! – pa”, reče ona, “zar ostadoh živa nakon što vidjeh njega?!” (14) Stoga se vrelo to nazva Beer Lahaj Roi, a ono je između Kadeša i Bereda.

(15) I rodi Hagara Abramu sina; a Abram sinu svome, što ga Hagara rodi, nadjenu ime Išmael.

Vidimo da je Agara bila proročica otkako je razgovarala s GOSPODOM. Onaj koji joj je rekao da će se njen sin zvati Ishmael i dao joj je obećanje da će Ishmael postati ‘previše brojan da bi se mogao izbrojati’. Tako se sa ovim susretom i obećanjem vratila svojoj ljubavnici i rivalstvo je prestalo.

Rivalstvo raste

Ali kada se Sarai rodila Isaac 14 godina kasnije, rivalstvo je ponovo počelo. Čitamo u Tauratu kako se to dogodilo.

Genesis 21: 8-21

8) Dijete [tj. Isak] je raslo i od sise odbijeno bilo; a na dan kada se Izak od sise odbio veliku je gozbu Abraham priredio. (9) Ali Sara opazi kako se sin što ga Hagara Egipćanka Abrahamu bijaše rodila – podsmijava, (10) pa reče Abrahamu: “Otjeraj ropkinju i sina njezina, jer sin ropkinje nikada neće nasljedstvo dijeliti sa sinom mojim, s Izakom.”

(11) To Abrahama uistinu ražalosti, jer mu i Išmael sin bijaše, (12) ali mu Bog reče: “Ne tuguj zbog dječaka i sluškinje svoje; što god ti Sara kaže – ti poslušaj nju, jer što potekne od Izaka zvat će se tvojim rodom. (13) A i od sluškinjina sina ja ću narod načiniti, jer i on je potomak tvoj.”

(14) U ranu zoru Abraham ustade pa uze hljeba i mješinu vode te Hagari dade; metnu joj to na pleća, predade joj dječaka, te je isprati. Ona otiđe i pustinjom Beer Šebe stade tumarati.

(15) Kad u mješini vode nestade, ona ostavi dječaka pod jednim grmom, 16 pa se izmaknu i sjede prema njemu daleko koliko luk jedan strijelu može odapeti, pomislivši: “Da ne gledam kako dijete umire.” I dok je tu u blizini sjedila, zajeca.

(17) Bog je čuo plač dječakov; i anđeo Božiji zovnu s neba Hagaru pa joj reče: “Šta je tebi, Hagaro? Ne boj se! Bog je čuo dječaka kako plače dok tamo leži. (18) Ustani, podigni dječaka i u naručje ga uzmi, jer golem ću narod od njega načiniti.”

(19) Onda joj Bog oči otvori, pa ona vrelo vidje, i ode pa mješinu vodom napuni te dječaka napoji.

(20) Bog je uz dječaka bio, a on je rastao; i u pustinji je boravio i strijelcem postao. (21) U pustinji Paran on je živio, a majka njegova iz zemlje Egipta ženu mu dobavi.

Vidimo da Sara (njeno ime je promijenjeno iz Sarai) nije mogla živjeti u istom domaćinstvu sa Hagarom i zahtijevala je da bude otpuštena. Iako je Ibrahim sallallahu alejhi ve sellem bio nevoljan, Allah je obećao da će blagosloviti Hagaru i Ismaila (a.s.). Zaista, On joj se ponovo obratio, otvorio joj oči da vidi vodu u pustinji i obećao da će Ismail (a.s.) postati ‘veliki narod’.

Taurat nastavlja da pokazuje kako je ovaj narod krenuo u svom razvoju. Čitamo o Ismailu (a.s.) u vrijeme Ibrahimove smrti.

Ibrahimova smrt Genesis 25: 8-18

(8) Abraham izdahnu i u dubokoj starosti umrije, starac godinama bremenit, i rodu se svome pridruži. (9) Onda ga sinovi njegovi Izak i Išmael ukopaše u pećini Makpeli blizu Mamre, na njivi Efrona, sina Cohara Hetita, (10) njivi što ju je Abraham kupio od Hetovih sinova; tamo je Abraham ukopan sa ženom svojom Sarom. (11) Nakon Abrahamove smrti Bog blagoslovi sina njegova Izaka; a Izak je živio u blizini Beer Lahaj Roja.

Potomci Išmaelovi

(12) Ovo su zapisi o potomcima Abrahamova sina Išmaela, što ga Egipćanka Hagara, sluškinja Sarina, Abrahamu rodi;

(13) i ovo su imena sinova Išmaelovih, onako kako su se rađali: Išmaelov prvjenac Nebajot, zatim Kedar, Adbael, Mibsam, (16) To su sinovi Išmaelovi i to su imena njihova po naseljima njihovim i taborima njihovim – dvanaest vladara prema plemenima njihovim. (17) Ovo su godine Išmaelova života: stotinu trideset i sedam godina. On izdahnu i umrije, i narodu svome on se pridruži. (18) Potomci njegovi naseliše se na području od Havile do Šura, koji je na istoku Egipta na putu prema Ašuru. I živješe u sukobu sa svom braćom svojom.

Ishmael je zaista dugo živio i da su njegovi sinovi postali 12 plemenskih vladara. Allah ga je blagoslovio kao što je obećao. Arapi do danas vode svoje porijeklo od Ibrahima preko Ismaila.