Skip to content
Home » what happens when I sin against allah

what happens when I sin against allah

Zao mi je. Ovo nisu dobre vijesti. U stvari, to je jako loša vijest jer znači da vi (a ni ja jer imam isti problem) nemate pravednost. Pravednost je toliko važna jer je to temelj onoga što će Kraljevstvo Božje učiniti rajem. Ispravnost naših međusobnih odnosa (nema laganja, krađe, ubistava, idolopoklonstva itd.) i ispravno obožavanje Allaha će donijeti Džennet. Zbog toga je Pravednost potrebna za ulazak u Sveto Kraljevstvo kao što Davud pokazuje u Zaburu. Samo ovako opisani ljudi će ući u Sveto Kraljevstvo i zato će to biti Raj.

O Jahve, ko smije u čadoru tvome prebivati?
WhoKo smije na tvome brdu svetome obitavati?

Onaj ko čestito hodi,
i pravedno postupa,
i istinu srcem govori;
On jezikom ne kleveće,
niti nanosi zlo prijatelju svome,
niti kudi bližnjega svoga;
u njegovim je očima prezren pokvarenjak,
ali on cijeni one koji se Jahve boje;
on se zaklinje na svoju vlastitu štetu;
on ne daje svoj novac na kamatu,
niti uzima mito protiv nedužnoga.

Onaj ko tako čini
nikada neće klonuti. (Psalam 15:1-5)

Razumijevanje grijeha

Ali pošto ti (i ja) nismo uvijek takvi, jer ne držimo uvijek Zapovijedi mi grijeh. Dakle, šta je grijeh? Stih iz knjige odmah nakon Taurata u Starom zavjetu daje sliku koja mi je pomogla da ovo bolje razumijem. Ajet kaže

 Od sveg tog naroda sedam stotina izvrsnih ljudi bijaše ljevoruko; svaki je mogao zavitlati kamen na dlaku i da ne promaši. (Sudije 20: 16)

Ovaj stih opisuje vojnike koji su bili stručnjaci u korištenju praćki, a nikada ne bi propustiti. Kao što sam objasnio u ‘Na kojim su jezicima napisane biblijske knjige’, Taurat i Stari zavjet su napisali proroci na hebrejskom. Riječ na hebrejskom prevedena ‘propustiti‘ gore je יַחֲטִֽא׃ (izgovarano Khaw-taw). Ovo isti Hebrejska reč je također preveden na grijeh preko većine Taurata. Na primjer, ova ista hebrejska riječ je ‘grijeh’ kada Josif, prodan kao rob Egiptu, nije htio počiniti preljubu sa ženom svog gospodara, iako ga je ona molila (također se prepričava u Kur’anu u suri 12:22-29 – Joseph). rekao joj je:

Ni on sam u ovoj kući od mene preči nije. Gospodar moj ništa mi osim tebe nije uskratio, jer ti si
žena njegova. Pa kako onda mogu takvo djelo bezbožno učiniti i Bogu zgriješiti? (Postanak 39:9)

odmah poslije dajući deset zapovesti Taurat kaže:

Mojsije reče narodu: “Ne bojte se, jer Jahve je došao da vas na kušnju stavi, i da strah od njega s vama ostane, da ne griješite.” (Izlazak 20:20)

Na oba ova mjesta to je ista hebrejska riječ יַחֲטִֽא׃ to je prevedeno ‘grijeh’. To je potpuno ista riječ za ‘promašaj’ kod vojnika koji bacaju kamenje na mete kao u ovim stihovima, što znači ‘grijeh’ kada se radi o postupanju ljudi jedni prema drugima. Allah nam je dao divnu sliku da nam pomogne da shvatimo šta je ‘grijeh’. Vojnik uzima kamen i baca ga da pogodi metu. Ako promaši, nije ispunio svoju svrhu. Na isti način, Allah ima napravio nas da pogodimo metu o tome kako ga obožavamo i kako se ponašamo prema drugima. ‘Griješiti’ znači promašiti ovu svrhu, ili metu, koju Allah namjerava za nas. To je situacija u kojoj se nalazimo kada ne držimo sve zapovijedi – promašili smo Allahovu namjeru prema nama.

Smrt – Posljedica grijeha u Tauratu

Dakle, šta je bio rezultat ovoga? Prvi nagovještaj ovoga vidjeli smo u Adamov znak. Kada Adam nije poslušao (samo jednom!) Allah ga je učinio smrtnim. Drugim riječima, sada bi u. Ovo se nastavilo sa Znak Noe. Allah je sudio ljudima sa smrt u poplavi. I nastavilo se sa Znak Lut gde je ponovo bila presuda smrt. Ibrahimov sin je trebao u u žrtvovanju. Deseti kuga Pashe bio smrt prvorođenog. Ovaj trend je sada dalje uspostavljen kada je Allah razgovarao sa Musaom, sallallahu alejhi ve sellem. Vidimo da je neposredno prije nego što je sam Allah napisao deset zapovijedi na pločama, naredio sljedeće:

Jahve još reče Mojsiju: “Idi narodu pa ga posvećuj danas i sutra, i neka odjeću svoju opere; i neka se za treći dan pripremi, jer trećega dana Jahve će svemu narodu na oči na goru Sinajsku sići. Ti ćeš svuda okolo narodu međe postaviti pa im reći: ‘Pripazite da se na goru ne penjete niti da se međa njenih dotičete; ko god se gore dotakne sigurno će usmrćen biti. (Izlazak 19:10-12)

Ovaj obrazac se nastavlja u cijelom Tauratu. Kasnije, Izraelci nisu u potpunosti poslušali Allaha (Griješili su) već su se približili Njegovom svetištu. Ovdje primijetite njihovu zabrinutost kada su saznali za posljedice.

Onda sinovi Israilovi progovoriše Mojsiju i rekoše: “Gle, poginusmo, pomrijesmo! Svi pomrijesmo! Ko se god primakne, ko se obitavalištu Jahvinu primakne – umire! Hoćemo li svi poginuti?!” (Brojevi 17:12-13)

Harun (također zvani Aron – sallallahu alejhi ve sellem), brat Musaa (savs), i sam je imao sinove koji su umrli jer su se sa grijehom približili Allahovoj Svetinji.

Jahve je govorio Mojsiju poslije smrti dvojice sinova Aronovih, kad se oni prisustvu Jahvinu primaknuše i umriješe. I reče Jahve Mojsiju: “Kaži bratu svome Aronu da ne ulazi u svako doba u svetinju iza zastora, pred kapak pomirbeni, koji je na kovčegu, da ne bi umro; jer ja ću se u oblaku nad kapkom pomirbenim pokazati. (Levitska 16:1-2)

Tako je Harun, sallallahu alejhi ve sellem, bio upućen na ispravan način da se približi ovom mjestu. A Allah ga je kao svećenika uputio sa:

Ja (tj. Allah) vama (tj. Aronu) na dar dajem svećeničku službu, a svjetovnjak koji se primakne neka se smakne. (Brojevi 18:7)

Kasnije su se neke kćeri koje nisu imale braće obratile Musau (a.s.) za nasljedstvo zemlje. Zašto im je otac umro?

“Otac nam umrije u pustinji, ali on ne bijaše u društvu onih koji se u Korahovoj družini protiv Jahve okupiše, već on umrije u vlastitom grijehu svome, a ne imađaše sinova. (Brojevi 27:3)

Tako je uspostavljen univerzalni obrazac, sažet na kraju Taurata sa

…neka se svako pogubi zbog grijeha svoga. (Ponovljeni zakoni 24:16b)

Allah je poučavao Izraelce (i nas) da je posljedica grijeha smrt.

Allahova milost

Ali šta je sa Allahovom milošću. Da li je to bilo u dokazima tada? I možemo li naučiti iz toga? Da! I da! Važno je za nas koji imamo grijeh i nemamo pravednost da obratimo pažnju na ovo Milosrđe. To je već bilo u nizu ranijih znakova. Sada će se to jasnije vidjeti u Harunov znak – jedna krava i dvije koze.